technotron-metal.pl

+48 668 233 522

Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Spółka Technotron - Metal Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bobrecka 21, 43-400 Cieszyn, Polska, NIP: PL5482689102 (zwana dalej „Administratorem“) niniejszym zgodnie z art. 12 RODO informuje Państwa o przetwarzaniu danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.

2. Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w zakresie, w jakim dany podmiot danych osobowych przekazał je administratorowi i to w związku z zawarciem stosunku umownego czy też innego stosunku prawnego z administratorem, bądź Administrator uzyskał je w inny sposób i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w celu spełnienia obowiązków prawnych administratora.

3. Kategorie danych osobowych będące przedmiotem przetwarzania

4. Kategorie podmiotów danych

5. Kategorie odbiorców danych osobowych

6. Cel przetwarzania danych osobowych

7. Sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych wykonuje administrator. Przetwarzanie odbywa się w jego zakładach, oddziałach i siedzibie administratora i wykonywane jest przez pracowników upoważnionych administratora, ewentualnie przetwórcę. Do przetwarzania dochodzi za pośrednictwem techniki obliczeniowej, bądź w sposób ręczny w przypadku danych osobowych w

formie papierowej przy przestrzeganiu wszelkich zasad bezpieczeństwa w zakresie administracji i przetwarzania danych osobowych. W tym celu administrator wdrożył środki techniczno-organizacyjne zmierzające do ochrony danych osobowych, w szczególności środki zapobiegające nieuzasadnionemu czy przypadkowemu dostępu do danych osobowych, ich zmianie, zniszczeniu lub stracie, nieuprawnionym przeniesieniom, ich przypadkowemu przetwarzaniu, jak również innego rodzaju nadużyciu danych osobowych. Wszelkie podmioty, którym dane osobowe mogą być udostępnione, szanują prawo podmiotów danych do ochrony prywatności i powinny postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Czas przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z terminami, o których mowa w stosownych umowach lub przepisach prawa, chodzi o okres czasu niezbędny do zabezpieczenia praw i obowiązków wynikających ze stosunku zobowiązaniowego, jak również z odpowiednich przepisów prawa.

9. Pouczenie

Administrator przetwarza dane osobowe, do których nie jest wymagana zgoda podmiotu danych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO administrator może bez zgody podmiotu danych przetwarzać poniższe dane:

W przypadku nieprzekazania niezbędnych danych osobowych administrator może odmówić świadczenia danej usługi, gdyż w takim przypadku nie będzie możliwe zawarcie i wykonywanie umowy, spełnienie obowiązków ustawowych lub byłoby to sprzeczne z interesami uzasadnionymi administratora.

10. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z art. 15-22 RODO każdemu podmiotowi danych przysługują poniższe prawa:

Każdy podmiot danych, który stwierdzi lub zakłada, że administrator bądź przetwórca przetwarza jego dane osobowe w sposób sprzeczny z ochroną życia prywatnego czy osobistego podmiotu danych, bądź sprzecznie z przepisami prawa, w szczególności gdy dane osobowe są niedokładne z punktu widzenia celu ich przetwarzania, może:

Zgodnie z art. 12 RODO administrator na wniosek podmiotu danych informuje podmiot danych o prawie dostępu do danych osobowych oraz do informacji następujących:

Szybka dostawa

Tani transport

Szyte na miarę

Technotron Metal Polska Sp. z o.o.

ul. Szczęśliwa 46
80-176 Gdańsk

Siedziba
ul. Bobrecka 27
43-400 Cieszyn

NIP 5482689102

Pracujemy od poniedziałku do piątku.
07:30 - 15:30

e-mail: info@perforowane-blachy.pl

+48 668 233 522 +420 601 365 730
O nasArchitekturaPrzemysłRealizacjeSerwise-SklepKontaktRODO (GDPR)

Zapytania

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.