Polityka prywatności

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SPRZEDAŻY TOWARÓW SPÓŁKI
TECHNOTRON – METAL s.r.o.

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
  1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) regulują, zgodnie z § 1751 Ustawy nr 89/2012 Dz.U. Rep. Czeskiej, Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zwany dalej „KC”), warunki sprzedaży towarów Spółki TECHNOTRON – METAL s.r.o., z siedzibą przy ulicy Čs. armády 367, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, Regon: 02299160, sygn. akt w Rejestrze Handlowym: C 32840, prowadzone w Sądzie Okręgowym w Hradcu Králové (zwana dalej „TECHNOTRON – METAL”);
  1.2. Niniejsze OWH nie mają zastosowania do sprzedaży towarów wyżej wymienionej firmy za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.eplechy.cz.
 2. WYKŁADNIA POJĘĆ
  2.1. „Sprzedawca” oznacza spółkę TECHNOTRON – METAL, która jest określona w Umowie sprzedaży zawartej zgodnie z punktem 3 niniejszych OWH.
  2.2. „Kupujący” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która zawrze Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą w sposób określony w artykule 3 niniejszych OWH.
  2.3. „Towary” oznaczają rzeczy i ich części, które Sprzedawca zobowiązuje się na podstawie Umowy sprzedaży dostarczyć Kupującemu oraz przenieść na niego prawo własności do tych rzeczy, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę sprzedaży za nie, bez względu na to, w jaki sposób rzeczy te zostały oznaczone w Umowie sprzedaży.
  2.4. „Umowa sprzedaży” oznacza umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zgodnie z częścią 3 niniejszych OWH.
  2.5. „Doręczenie” oznacza doręczenie za pośrednictwem posiadacza licencji pocztowej lub za pośrednictwem faksu albo poczty elektronicznej ewentualnie doręczenie osobiste. O ile wyraźnie nie podano inaczej, wszystkie zawiadomienia zgodnie z.
  2.6. „Dowód dostawy” oznacza dokument potwierdzający odbiór Towarów przez Kupującego, taki jak dowód dostawy, dokument przewozowy itp.
 3. PROCES ZAWARCIA UMOWY 
  3.1. Sposoby zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w jeden z poniższych sposobów:
  3.1.1. w chwili, gdy Sprzedawca potwierdzi Kupującemu na piśmie zamówienie zakupu Towarów (zwane dalej „Zamówieniem”);
  3.1.2. w chwili, gdy Kupujący potwierdzi Sprzedawcy jego ofertę sprzedaży Towarów (zwaną dalej „Ofertą”);
  3.1.3. w chwili, gdy Sprzedawca dostarczy Towary Kupującemu na podstawie Zamówienia lub Oferty, a Kupujący Towary odbierze;
  3.2. Zamówienie Kupującego powinno zawierać co najmniej:
  3.2.1. dane identyfikacyjne Kupującego;
  3.2.2. specyfikację Towarów i ich ilość (czyli w szczególności rodzaj wyrobu, liczbę sztuk, długość);
  3.2.3. wymagany czas świadczenia i miejsce świadczenia;
  3.3. Za Ofertę Sprzedawcy uważana jest w szczególności oferta cenowa Towarów, którą Sprzedawca prześle Kupującemu na jego żądanie. Za ofertę uważany jest również projekt Umowy sprzedaży przesłany przez Sprzedawcę Kupującemu.
  3.4. Akceptacja z odstępstwem. Jeżeli Sprzedawca zaakceptuje Zamówienie wraz z dopełnieniem lub odstępstwem, które nie zmienia istotnie warunków dostawy Towarów podanych w Zamówieniu, Umowa sprzedaży zostaje zawarta w brzmieniu tego odstępstwa (dopełnienia), chyba że Kupujący poinformuje Sprzedawcę na piśmie w ciągu 2 dni roboczych, że nie wyraża zgody na taką zmianę. Jeżeli Kupujący zaakceptuje Ofertę Sprzedawcy wraz z dopełnieniem lub odstępstwem, taka akceptacja będzie uważana za nowy projekt Umowy sprzedaży, którego przyjęcie wymaga wyraźnej zgody Sprzedawcy, nawet jeśli nie zmienia ona w istotny sposób warunków Oferty.
  3.5. Forma Zamówienia, Oferty i akceptacja. Zamówienie, Ofertę i ich akceptacje można przesyłać pocztą elektroniczną (e-mailem), faksem lub pocztą. W tym celu za formę pisemną uznawana jest również wymiana wiadomości e-mail lub innych wiadomości elektronicznych (bez gwarantowanego podpisu elektronicznego) na adresy, które strony w udokumentowany sposób przekazały sobie nawzajem, lub wiadomości przesłanych faksem.
  3.6. Zastrzeżenia do potwierdzenia zamówienia. Jeżeli Kupujący ma jakiekolwiek zastrzeżenia w odniesieniu do treści Potwierdzenia zamówienia, powinien je przekazać na piśmie, tak aby Sprzedawca otrzymał je nie później niż tydzień po Potwierdzeniu zamówienia.
  3.7. Kupujący zawierając Umowę sprzedaży potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OWH i wyraża na nie zgodę. Postanowienia Umowy sprzedaży mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWH.
 4. JAKOŚĆ
  4.1. Sprzedawca gwarantuje Kupującemu, że dostarcza tylko Towary, których jest wyłącznym właścicielem oraz że Towary nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich.
  4.2. O ile strony nie uzgodniły w Umowie sprzedaży innych norm, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towarów w jakości i wymiarach określonych zgodnie z normami DIN.791, DIN 24041-3, DIN 24537, 24531 i RAL-GZ 638, zawsze zgodnie z odpowiednim rodzajem towarów.
  4.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Towary nie nadają się do celu, w jakim zostały nabyte, nawet wtedy, gdy cel wykorzystania został wyraźnie określony w Umowie sprzedaży. Kupujący powinien, zgodnie z własnymi wymaganiami, umiejętnościami i wiedzą, ocenić przydatność zamówionego Towaru do własnych celów i ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że dane techniczne, specyfikacje opisujące Towary, ich komponenty oraz wszystkie właściwości Towarów i materiałów decydujące o ich przyszłym wykorzystaniu są odpowiednie z punktu widzenia wymagań Kupującego, celu zamierzonego wykorzystania i są zgodne z jego zamówieniem.
  4.4. O ile strony nie uzgodniły inaczej w Umowie sprzedaży, Towary są dostarczane niezapakowane i bez zabezpieczenia przed korozją.
  4.5. O ile nie zostanie wyraźnie uzgodniona konkretna właściwość Towaru lub jego specyfikacja (np. wykończenie powierzchni, kolor, wymiary drugorzędne), wówczas Sprzedawca dostarczy Towary o wybranych przez siebie właściwościach i nie jest zobowiązany do ustalania wymagań lub potrzeb Kupującego. Kupujący nie może domagać się żadnych innych właściwości niż wyraźnie uzgodnionych i nie może ich reklamować. Brak takiej właściwości nie jest wadą i nie jest objęty żadnymi ewentualnymi gwarancjami.
  4.6 Siatka cięto-ciągniona wytwarzana jest w taki sposób, że pierwszy wymiar oczka jest równoległy do pierwszego wymiaru formatu. Kraty mają wzmocnione paski równoległe do drugiego wymiaru oczka. 1. wymiar jest nośny. Stopnie siatki cięto-ciągnionej mają pierwszy wymiar oczka równoległy do pierwszego wymiaru formatu. Ze względu na możliwość produkcji tego samego rodzaju siatki cięto-ciągnionej na różnych maszynach, te same typy mogą różnić się drobnymi szczegółami wizualnymi. Przy zamawianiu (ponownym zamawianiu) kolejnych elementów do tego samego projektu należy zwrócić uwagę na ten fakt i uzgodnić to z przedstawicielem handlowym. Parametry techniczne, powiązane normy oraz sposób stosowania podłogowych krat i stopni z siatki cięto-ciągnionej uregulowane są w „Certyfikacie budowlano-technicznym,” TZÚS Praha [Instytut Techniczny i Badawczy Budownictwa Praga]. Blachy perforowane i siatki cięto-ciągnione wykonane z wstępnie ocynkowanych blach i zwojów mają niepoddane obróbce cięte wewnętrzne krawędzie otworów oraz cięte krawędzie obwodowe. Stale, w tym stale nierdzewne, podlegają korozji. Stale węglowe mogą być chronione przez cynkowanie ogniowe (niewidoczne) lub cynkowanie galwaniczne oraz różne rodzaje farb mokrych lub proszkowych w celu opóźnienia powstania korozji. Czas wystąpienia korozji zależy od warunków środowiskowych, jakości zastosowanej stali nierdzewnej, względnie jakości zabezpieczenia powierzchni stali węglowej i celu wykorzystania. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie korozji z wyżej podanych powodów, ale gwarantuje dostarczenie potwierdzonej jakości materiału (certyfikat materiałowy). Siatka cięto-ciągniona z magazynu może pęknąć w węźle podczas zginania, nie jest standardowo produkowana z wymogiem próby zginania. Zastosowanie materiału bardziej rozciągliwego może być zapewnione poprzez wymóg produkcji na zamówienie. Siatka cięto-ciągniona jest ze względu na metodę produkcji zarysowana na odwrotnej stronie. Nie dostarczamy skorodowanej siatki cięto-ciągnionej z blachy Corten. Rdzewieje dopiero pod wpływem warunków atmosferycznych. Odcień aluminium, z którego wykonana jest siatka cięto-ciągniona, może się różnić (błyszczący / matowy). Oczka siatki cięto-ciągnionej standardowo nie nawiązują na siebie. Anodowana siatka cięto-ciągniona podlega wyłącznie zasadom firm wykonujących anodowanie. Towar pakowany jest na paletach lub w zwojach o maksymalnej wadze 3000 kg. Mniejsze ilości mogą być pakowane w opakowaniach kartonowych.
 5. WARUNKI DOSTAWY 
  5.1. Warunki dostawy Towarów do Kupującego reguluje Umowa sprzedaży oraz, o ile w Umowie sprzedaży nie uzgodniono inaczej, również niniejsze OWH.
  5.2. Termin dostawy. Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedawcę o ewentualnych sankcjach wynikających z niedotrzymania terminu dostawy, którymi jest umownie zobowiązany przez stronę trzecią. Jeżeli strony nie uzgodnią terminu dostawy Towarów w Umowie sprzedaży, Sprzedawca dostarczy Towary Kupującemu w rozsądnym terminie uwzględniającym możliwości produkcyjne i logistyczne Sprzedawcy. Sprzedawca wywiąże się terminowo ze swoich obowiązków wtedy, gdy dostarczy Towary w ciągu 60 dni od zawarcia Umowy sprzedaży. W takim przypadku nie ma powodu do jakichkolwiek kroków sankcjonujących, o ile w Umowie sprzedaży nie zostało wyraźnie ustalone inaczej. Każda ze stron jest jednak uprawniona do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy trzy miesiące, a takie odstąpienie nie będzie skutkowało żadnymi sankcjami ani obowiązkami drugiej strony, chyba że uzgodniono inaczej. Wcześniejsze opóźnienia w dostawach w żaden sposób nie umniejszają obowiązku odebrania przez Kupującego dalszych dostaw Towarów.
  5.3. Sprzedawca powiadomi Kupującego z odpowiednim wyprzedzeniem o dokładnej dacie dostawy Towarów. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających rzetelne świadczenie przez Sprzedawcę, które nastąpiły niezależnie od woli Sprzedawcy i którym Sprzedawca nie mógł zapobiec, Sprzedawca ma prawo do adekwatnego wydłużenia terminów dostawy Towarów (co najmniej o okres, w którym okoliczności nadzwyczajne uniemożliwiły spełnienie obowiązku). Kupujący przyjmuje do wiadomości, że o ile w Umowie sprzedaży nie uzgodniono wyraźnie rabatu, grzywny lub kary pieniężnej za opóźnienie w dostawie, nie można domagać się takiego świadczenia odszkodowawczego od Sprzedawcy.
  5.4. Miejsce dostawy. Jeżeli strony nie uzgodnią w Umowie sprzedaży miejsca dostawy Towarów, Sprzedawca wypełni swój obowiązek dostawy Towarów, umożliwiając Kupującemu załadunek Towarów pod adresem do odbioru we własnym zakresie: w zakładzie Sprzedawcy – Příborská 1494, 738 01 Frýdek–Místek lub w zakładzie produkcyjnym przy ulicy Míru 3651, Frýdek-Místek.
  5.5. Odchylenia ilościowe. Sprzedawca jest uprawniony do dostosowania ilości dostarczanych Towarów z uwzględnieniem ich charakteru i formy, w jakiej są produkowane (np. zaokrąglenie do metrów bieżących, kilogramów, liczby długości produkcyjnych itp.). Odchylenie nie może jednak bez zgody Kupującego przekroczyć +/- 10% ilości uzgodnionej w Umowie sprzedaży.
  5.6. Potwierdzenie dostawy. Kupujący zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia Sprzedawcy dostawy Towarów poprzez podpisanie Dowodu dostawy, w przeciwnym razie Sprzedawca nie jest zobowiązany do wydania Towarów Kupującemu.
  5.7. Odbiór Towarów przewożonych przez Sprzedawcę. Jeżeli na podstawie Umowy sprzedaży transport Towarów do miejsca dostawy zapewnia Sprzedawca, Kupujący zobowiązany jest zapewnić, aby w miejscu dostawy i w dniu dostawy (Sprzedawca poinformuje Kupującego z wyprzedzeniem telefonicznie o dokładnej godzinie) była obecna osoba upoważniona do odbioru Towarów w imieniu Kupującego i zapewnić rozładunek Towarów ze środka transportu Sprzedawcy niezwłocznie po przybyciu środka transportu. W przeciwnym razie Kupujący ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za wszelkie wyrządzone mu szkody (w szczególności za koszty oczekiwania przewoźnika, utracony zysk, szkody i sankcje zastosowane wobec Sprzedawcy przez osoby trzecie z tytułu opóźnienia dalszych dostaw realizowanych w ramach jednego transportu itp.).
  Jeżeli Kupujący nie poinformuje Sprzedawcę na piśmie co najmniej 1 dzień przed dostawą Towarów o konkretnej osobie, która będzie uprawniona do odbioru Towarów od Sprzedawcy w miejscu dostawy, obowiązuje, że osoba znajdująca się w miejscu dostawy jest uprawniona w imieniu Kupującego do odbioru Towarów, sprawdzenia Towarów oraz powiadomienia Sprzedawcy o ewentualnych wadach.
  5.8. Jeżeli Kupujący nie stawi się do miejsca dostawy nawet w ciągu 1 godziny po powiadomieniu go przez Sprzedawcę o przyjeździe środka transportu z Towarami do miejsca dostawy, Sprzedawca jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do wycofania takiego środka transportu i żądania od Kupującego pokrycia kosztów uniemożliwienia zrealizowania transportu i innych związanych z tym szkód. Jeżeli Sprzedawca wycofa środek transportu z powodu opóźnienia Kupującego w odbiorze Towarów, a strony nie uzgodnią zastępczego terminu dostawy Towarów, Sprzedawca wypełni swój obowiązek dostarczenia Towarów poprzez umożliwienie Kupującemu rozporządzania Towarami w siedzibie Sprzedawcy i powiadomi o tym fakcie Kupującego.
  5.9. Zapewnienie rozładunku Towarów. Rozładunek Towarów ze środka transportu jest zapewniany i realizowany przez Kupującego na jego koszt i ryzyko. Kupujący ponosi odpowiedzialność za szkody i straty poniesione podczas rozładunku, przechowywania i manipulowania Towarami w miejscu dostawy.
  5.10. Sprawdzenie Towarów. Po otrzymaniu Towarów Kupujący zobowiązany jest do ich należytego sprawdzenia w celu ustalenia, czy dostarczone Towary są zgodne pod względem jakościowym i ilościowym z Umową sprzedaży oraz czy nie posiada wad. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia Towarów w miejscu dostawy przed ich rozładunkiem ze środka transportu, jeżeli transport Towarów jest zapewniany przez Sprzedawcę lub przed ich załadunkiem w miejscu dostawy na środek transportu, jeżeli transport Towarów jest zapewniany przez Kupującego. Jeżeli Kupujący nie może z jakiegokolwiek powodu przeprowadzić szczegółowej kontroli Towarów przy odbiorze, powinien zaznaczyć ten fakt w dowodzie dostawy i zobowiązuje się do przechowywania Towarów w taki sposób, aby były one w maksymalnym stopniu chronione przed uszkodzeniem, utratą i zniszczeniem, w szczególności przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych (deszcz, wysoka wilgotność) i dostępem osób trzecich. Jeżeli Towary zostały zapakowane, Kupujący zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków w celu zapobieżenia kondensacji wilgoci w opakowaniach. W takim przypadku sprawdzenie Towarów zostanie przeprowadzone bez zbędnej zwłoki po usunięciu przeszkody, która uniemożliwiała mu jego wykonanie przy odbiorze Towarów. Jeżeli Kupujący naruszy swój obowiązek przechowywania Towarów zgodnie z niniejszym ustępem i następnie zwróci Towary Sprzedawcy z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towarów, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia od Kupującego odszkodowania za uszkodzone Towary do wysokości 70% ceny zwracanych Towarów (konkretna kwota zostanie ustalona przez Sprzedawcę według jego uznania, zazwyczaj w zależności od zakresu uszkodzenia Towarów). Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia w ten sposób określonej kwoty szkody z obowiązkiem zwrotu ceny sprzedaży zwróconych Towarów Kupującemu.
  5.11. Prawo do odmowy dostawy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Towarów Kupującemu w uzgodnionym terminie, jeżeli w momencie dostawy Towarów:
  5.11.1. Kupujący ma jakiekolwiek zaległe zobowiązania wobec Sprzedawcy (cena sprzedaży towarów z poprzednich dostaw, zaliczka wymagana przez Sprzedawcę, odszkodowanie za szkody itp.);
  5.11.2. wszczęto postępowanie upadłościowe wobec Kupującego;
  Jeżeli Sprzedawca odmówi dostarczenia Towarów Kupującemu z przyczyn podanych w niniejszym ustępie, termin dostawy Towarów ulega automatycznej zmianie na 14. (czternasty) dzień po ustaniu przyczyny, z powodu której Sprzedawca odmówił dostarczenia Towarów.
 6. RYZYKO USZKODZENIA I PRAWO WŁASNOŚCI
  6.1. Ryzyko uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru Towarów w miejscu dostawy lub w chwili, gdy Kupujący będzie w zwłoce z wypełnieniem obowiązku odbioru Towarów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy transport Towarów do miejsca dostawy jest zapewniany przez Sprzedawcę, ryzyko uszkodzenia Towarów przechodzi zawsze przed rozładunkiem Towarów ze środka transportu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Towary w czasie, gdy Towary znajdują się w posiadaniu Kupującego lub osoby trzeciej. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za uszkodzenia wyrobów wyprodukowanych przez Kupującego lub osobę trzecią lub wyrobów zawierających Towary sprzedawane przez Sprzedawcę. 
  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne lub pośrednie, w tym, ale nie tylko, za utratę zysków lub zarobku. W zakresie, w jakim Sprzedawca może ponosić odpowiedzialność za Towary wobec osoby trzeciej, Kupujący zwolni Sprzedawcę od odpowiedzialności w takim samym zakresie, w jakim odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona zgodnie z powyższym.
  Odpowiedzialność Sprzedawcy za wszelkie roszczenia wynikające na podstawie lub w związku z Umową sprzedaży lub dostawą Towarów nie może przekroczyć 15% ceny sprzedaży dostarczonych Towarów.
  6.2. Kupujący nabywa prawo własności do Towarów z chwilą pełnej zapłaty ceny sprzedaży Towarów.
 7. REKLAMACJE TOWARÓW 
  7.1. Zakres odpowiedzialności. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów w chwili przejścia ryzyka szkody na Kupującego (art. 5. OWH).
  7.2. Forma reklamacji. Kupujący jest zobowiązany do zgłaszania wad Towarów (reklamacji) zawsze w formie pisemnej. W tym celu za formę pisemną uważane jest również wysłanie powiadomienia na adres e-mail Sprzedawcy podany w Umowie sprzedaży. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do udokumentowania doręczenia co najmniej na podstawie elektronicznego potwierdzenia doręczenia wiadomości e-mail do Sprzedawcy.
  7.3. Terminy zgłaszania wad. Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę o wadach Towarów w następujących terminach:
  7.3.1. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia wad ilościowych najpóźniej w momencie odbioru Towarów, zaznaczając je w Dowodzie dostawy;
  7.3.2. Kupujący zgłosi ewidentne wady w Dowodzie dostawy w momencie odbioru Towarów. Jeżeli ewidentne wady nie mogły zostać wykryte przy dołożeniu należytej staranności przy odbiorze Towarów, Kupujący powiadomi o tym Sprzedawcę pisemnie niezwłocznie po ich wykryciu, jednak zawsze nie później niż 10 dni po odbiorze Towarów;
  7.3.3. Kupujący powiadomi Sprzedawcę o wadach ukrytych Towarów niezwłocznie po ich wykryciu, jednak nie później niż 6 miesięcy po przejściu na Kupującego ryzyka uszkodzenia Towarów;
  Po upływie terminów określonych dla zgłoszenia wad Towarów prawo Kupującego z tytułu wad Towarów nie będzie przysługiwało.
  7.4. Wymogi dot. reklamacji. W zgłoszeniu wad Kupujący zobowiązany jest podać identyfikację dostawy, z której Towary pochodzą (numer Umowy sprzedaży lub Dokumentu dostawy), liczbę wadliwych sztuk oraz opis wady. Do zgłoszenia Kupujący zobowiązany jest dołączyć zdjęcia wszystkich wykrytych wad. Kupujący jest zobowiązany udokumentować, że dostawa reklamowanych Towarów pochodzi od Sprzedawcy.
  7.5. Współdziałanie w zakresie reklamacji. Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia Sprzedawcy niezbędnego współdziałania w celu ustalenia zasadności reklamacji, w tym sprawdzenia spełnienia warunków właściwego przechowywania Towarów zgodnie z art. 5.10 niniejszych OWH.
  7.6. Usunięcie wady. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Kupującego najpóźniej do 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, czy uważa reklamację za uzasadnioną, a jeżeli tak, to w jaki sposób usunie reklamowane wady. Sprzedawca ma prawo wybrać, według własnego uznania lub w porozumieniu z Kupującym, albo usunięcie wady w rozsądnym terminie, albo dostarczenie Kupującemu nowych towarów na takich samych warunkach jak reklamowane Towary, albo udzielenie Kupującemu rozsądnego rabatu na Towary.
 8. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
  8.1. Wysokość ceny sprzedaży. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za dostawę Towarów ceny sprzedaży uzgodnionej w Umowie sprzedaży. Jeżeli cena sprzedaży nie została uzgodniona w Umowie sprzedaży, a Kupujący mimo to odbierze Towary, wówczas obowiązuje, że strony mają wolę zawarcia Umowy sprzedaży bez określenia ceny sprzedaży, a za uzgodnioną cenę sprzedaży jest uważana cena, za którą Kupujący ostatnio odebrał porównywalne Towary od Sprzedawcy przed zawarciem Umowy sprzedaży, względnie cena, za którą porównywalne towary są zazwyczaj sprzedawane w podobnych warunkach umownych. O ile w Umowie sprzedaży nie uzgodniono inaczej, cena sprzedaży Towarów nie obejmuje transportu do miejsca dostawy ani pakowania Towarów do transportu (jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany do zapakowania Towarów zgodnie z Umową sprzedaży). Sprzedawca jest uprawniony do doliczenia do ceny sprzedaży podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o ile z Umowy sprzedaży wyraźnie nie wynika, że uzgodniona cena sprzedaży zawiera już podatek VAT.
  8.2. Przedpłata. Sprzedawca przed dostawą Towarów jest uprawniony do żądania od Kupującego zapłaty zaliczki w wysokości do 100% całkowitej ceny sprzedaży Towarów.
  8.3. Termin płatności ceny sprzedaży. Kupujący zapłaci cenę sprzedaży Towarów na podstawie faktury, którą Sprzedawca jest uprawniony wystawić wraz z dostawą Towarów. Termin płatności ceny sprzedaży towarów wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury, chyba że na fakturze podano dłuższy termin lub w Umowie sprzedaży uzgodniono inny termin płatności. Faktura powinna zawierać wszystkie wymogi ustawowe, w przeciwnym razie Kupujący jest uprawniony do zwrotu faktury bez zapłaty. W takim przypadku nowy termin płatności zaczyna biec od dnia doręczenia skorygowanej faktury. Za dzień zapłaty uważany jest dzień uznania kwoty na rachunku Sprzedawcy lub data otrzymania przez Sprzedawcę płatności gotówkowej. Kupujący nie jest uprawniony do potrącenia należności wobec Sprzedawcy, które nie zostały uznane na piśmie i nie jest uprawniony do wstrzymania jakichkolwiek płatności z tytułu wzajemnych należności.
  8.4. Kara umowna. W przypadku zwłoki Kupującego z zapłatą ceny sprzedaży, Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy za pierwszych 30 dni zwłoki karę umowną w wysokości 0,05% od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia i za każdy dzień zwłoki następujący po 30. (trzydziestym dniu) zwłoki karę umowną w wysokości 0,1% od zaległej kwoty, do momentu zapłaty. Naliczenie i zapłata kary umownej pozostają bez uszczerbku dla prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania, nawet w wysokości przekraczającej wysokość kary umownej.
  8.5. Zabezpieczenie VAT. Sprzedawca zobowiązuje się do podania na wszystkich fakturach swojego rachunku prowadzonego w Republice Czeskiej i opublikowanego w „Rejestrze podatników VAT i podatników VAT na potrzeby transakcji transgranicznych w obrębie UE”. Jeżeli w dniu sprzedaży spełniony zostanie jakikolwiek warunek powstania gwarancji Kupującego za niezapłacony podatek VAT, określony w Ustawie nr 235/2004 Dz.U. Rep. Czeskiej o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami (zwanej dalej „Ustawą o VAT”), lub Kupujący będzie miał w dniu sprzedaży uzasadnione podejrzenie spełnienia takiego warunku, Kupujący jest uprawniony do zapłaty kwoty odpowiadającej podatkowi VAT właściwemu administratorowi podatkowemu zamiast Sprzedawcy.
 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
  9.1. Odstąpienie od Umowy sprzedaży jest możliwe tylko w przypadkach przewidywanych przez przepisy prawa lub niniejsze OWH lub jeżeli strony umowy tak uzgodnią w Umowie sprzedaży. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży następują z dniem doręczenia pisemnego odstąpienia drugiej stronie umowy. Odstąpienie od Umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, przy czym odstąpienie w formie wiadomości e-mail nie jest uważane za pisemne, chyba że wiadomość opatrzona jest gwarantowanym podpisem elektronicznym.
  9.2. Powody odstąpienia przez Kupującego. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży w następujących przypadkach:
  9.2.1. jeżeli Sprzedawca jest w zwłoce z dostawą Towarów przez okres dłuższy niż 60 dni;
  9.2.2. jeżeli Sąd wydał orzeczenie o upadłości Sprzedawcy lub Sprzedawca zostanie postawiony w stan likwidacji;
  9.2.3. jeżeli Sprzedawca przeniesie swoje zobowiązania, obowiązki i prawa wynikające z Umowy sprzedaży na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.
  9.3. Powody odstąpienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży w następujących przypadkach:
  9.3.1. jeżeli Kupujący jest w zwłoce z odbiorem Towarów przez okres dłuższy niż 5 dni;
  9.3.2. jeżeli Kupujący jest w zwłoce z zapłatą wymaganej zaliczki na poczet ceny sprzedaży Towarów lub ceny sprzedaży Towarów przez okres dłuższy niż 14 dni;
  9.3.3. jeżeli Sąd wydał orzeczenie o upadłości Kupujący lub Kupujący zostanie postawiony w stan likwidacji;
  9.3.4. jeżeli Kupujący przeniesie swoje zobowiązania, obowiązki i prawa wynikające z Umowy sprzedaży na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
  9.4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, odstępująca strona umowy ma prawo żądać zwrotu kosztów związanych z takim odstąpieniem od drugiej strony umowy; nie narusza to postanowień § 2005 Kodeksu cywilnego.
 10. OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH
  10.1. Strony umowy przyjmują do wiadomości, że dane lub powiadomienia, z którymi zapoznały się w trakcie negocjacji i wykonywania Umowy sprzedaży, są poufne w rozumieniu postanowień § 1730 ust. 2 Kodeksu cywilnego, i w zależności od ich charakteru, mogą być również przedmiotem tajemnicy handlowej jednej ze stron umowy zgodnie z postanowieniami § 504 Kodeksu cywilnego i w związku z tym powinny być zachowane w tajemnicy.
  10.2. Strony umowy zobowiązują się nie ujawniać żadnych informacji o Umowie sprzedaży ani informacji o drugiej stronie umowy, ani innych informacji, z którymi zapoznały się w trakcie negocjacji i realizacji Umowy sprzedaży, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony umowy. Nie ma to zastosowania, jeżeli obowiązek ujawnienia takich informacji jest podany w stosownym przepisie prawa lub w decyzji właściwego organu publicznego.
 11. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
  11.1. Właściwość sądu. Sprzedawca i Kupujący uzgodnili, że wszelkie spory wynikające z Umowy sprzedaży lub bezpośrednio związane z Umową sprzedaży, w tym spory dotyczące ważności Umowy sprzedaży, których nie udało się rozwiązać polubownie, ewentualnie inne kwestie prawne związane ze stosunkiem umownym między Sprzedawcą a Kupującym ustanowionym przez Umowę sprzedaży, będą rozstrzygane w sądowym postępowaniu cywilnym przez właściwy sąd Republiki Czeskiej. Sprzedawca i Kupujący niniejszym, zgodnie z § 89a Ustawy nr 99/1963 Dz.U. Rep. Czeskiej, kodeks postępowania cywilnego, z późniejszymi zmianami, uzgadniają właściwość miejscową Sądu Rejonowego w przypadku, gdy rozstrzygnięcie sporu lub innej kwestii prawnej należy do właściwości rzeczowej Sądu Rejonowego, oraz właściwość miejscową Sądu Miejskiego w przypadku, gdy rozstrzygnięcie sporu lub innej kwestii prawnej należy do właściwości rzeczowej sądu okręgowego.
 12. INNE POSTANOWIENIA
  12.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży lub jakichkolwiek należności wynikających z Umowy sprzedaży na osobę trzecią wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy.
  12.2. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Kupujący nie jest uprawniony do jednostronnego potrącenia jakiejkolwiek należności wynikającej z Umowy sprzedaży z należnością Sprzedawcy.
  12.3. Umowa sprzedaży może zostać zmieniona wyłącznie w formie pisemnej. Wymiana wiadomości e-mail lub innych wiadomości elektronicznych w tym celu jest uważana za formę pisemną.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  13.1. Wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, które nie są uregulowane przez OWH i/lub Umowę sprzedaży, podlegają prawu Republiki Czeskiej.
  13.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWH i/lub Umowy sprzedaży okaże się nieważne lub nieskuteczne, fakt ten nie będzie miał wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień OWH i/lub Umowy sprzedaży.
  13.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWH i/lub Umowy sprzedaży okaże się pozorne (nieważne), wpływ tej wady na pozostałe postanowienia OWH i/lub Umowy sprzedaży będzie oceniany odpowiednio zgodnie z § 576 Kodeksu cywilnego.
  13.4. Niniejsze OWH i ich zmiany są publicznie dostępne w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej www.technotron-metal.pl
  13.5. Niniejsze OWH wchodzą w życie i nabywają mocy obowiązującej w dniu 01.08.2019 r.
Produkcja Tahokov-Technotron   •   Referencje – Katalogi   •   Ogrodzenia Technotron   •   Polityka prywatności   •   Ogólne warunki handlowe
© 2024 TECHNOTRON - METAL s.r.o. Webdesign: tirata.cz